مجتبی تمسکی

هیچ جاده ای وجود نداره...
جاده با گام های ما ساخته میشه...

Self-Knowledge Road Traveler

من مسافر جاده خودشناسیم و در این مسیر به واسطه گری نور مشغولم!!
چراغ معرفت و خرد رو از دست کسانی که از من پیشترند میگیرم و به دست کسانی که از من عقب ترگام برمیدارند میرسونم…
و این دست به دست کردن نور، هر بارگوشه تاریکی از وجود من رو به روشنایی مبدل میکنه…

پروژه ای که تا روز آخر عمر به درازا میکشه...
PROJECT

مجتبی تمسکی هستم.
سخنران و مربی حوزه خودشناسی و توسعه فردی.
زندگی رو یه فرصت کوتاه میدونم…
فرصت سفر به سمت “خود بهتر”م و درنهایت، زیارت و ملاقات “بهترین خود”م!
بنابراین پذیرای زندگی با تمام تلخی ها و ناملایماتش هستم چون این تنها فرصتیه که برای نزدیک شدن به اون لحظه شکوهمند ملاقات، در اختیار من قرار داره…
۳۲ بهار از این فرصت طلایی رو پشت سرگذاشتم و بزرگترین پروژه ای که در حال حاضر مشغول کار کردن روی اون هستم چیزی نیست جز تبدیل شدن به “نسخه بهتر” خودم.
پروژه ای که تا روز آخر عمر به درازا میکشه…
من مسافر جاده خودشناسیم.
جاده ای که مقصد نداره و از ازل تا ابد کشیده شده!!

2 1
Reading Book

وقتی کتاب میخوانی صدایی ازشخص دیگری میشنوی که شاید
۱۰۰۰ سال است که مرده است!!
کتاب خواندن، سفر در زمان است!

منتظر هیچ کس نباش، منتظر معجزه هم نباش
شاید با این کار راهی برای ملاقات با خود بیابی!