سبد خرید
پیش فاکتور
پرداخت
نمایش
قسط اول دوره رهایی از ترس و اضطراب: هنر شجاعانه زیستن
ثبت نام اقساطی
قسط اول دوره رهایی از ترس و اضطراب: هنر شجاعانه زیستن
قیمت دوره:
۸۰۰۰۰۰تومان
۶۸%۲۵۰۰۰۰۰
قسط اول دوره رهایی از ترس و اضطراب: هنر شجاعانه زیستن
با پرداخت قسط اول به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان یک سوم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط دوم به ۸۰۰ مبلغ هزار تومان دو سوم درس‌های دوره برات فعال میشه و با پرداخت قسط سوم به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان همه درس‌های دوره برات فعال میشه
تماس بگیریم؟
راه های ارتباطی